Om ejendommene

Boligbebyggelsen Beringparken ligger på det lange smalle grundstykke mellem Gammel Køge Landevej og Køge Bugt Banen. Terrænet er helt jævnt, og mellem husblokkene er grønne plæner og bevoksninger af træer og buske. Beringparken skulle, set fra Gammel Køge Landevej, markere begyndelsen af storbyen København.

Beringparken er opført umiddelbart efter anden verdenskrig og er tegnet af den kendte danske arkitekt Kay Fisker, i et dansk, traditionelt og funktionalistisk udtryk. De skråtstillede blokke fremtræder udadtil mod Gammel Køge Landevej som en massiv og lukket bebyggelse, der imidlertid opleves som mere åben og luftig indadtil. Bebyggelsen danner, set fra vest, en lang sammenhængende bebyggelse, der helt præges af de store, helvalmede tegltage. Det er en fin bebyggelse med mange kvaliteter. Som arkitektoniske detaljer bemærkes de runde kældervinduer, den vandrette afstribning og som nævnt de helvalmede tage. Vinduerne har tidligere været indrammet af skodder. Bebyggelsesplanen er overbevisende løst på den meget lange og smalle grund.

Beringparken fremstår meget karakteristisk mod Gammel Køge Landevej med de skråtstillede, store tre-etages, helvalmede bygningsblokke; dog brydes det homogene præg midt i forløbet af en syv-etages ejendom. Da bebyggelsen ligger tæt ved jernbanen (Køge Bugt Banen), er der langs med jernbanelinien opsat støjskærme. I den sydlige del af bebyggelsen er grundstykket bredere, og der er derfor blevet plads til flere blokke ved siden af hinanden. I denne del af bebyggelsen skabes mange spændende og forskellige rum. Den eneste variation i den samlede bebyggelse er mængden af blokke, parvist sammenbyggede i et forskudt forløb. I den sydligste del ses dog tre sammenbyggede blokke. Sydligst afsluttes bebyggelsen af en lille forskudt række af mindre, næsten kvadratiske huse, der ligesom boligblokkene er helvalmede

Om foreningen

Her kan skrives lidt om jeres historie - hvornår er foreningen stiftet, hvilket tanker ligger evt. bag m.m.

Der er ligeledes mulighed for at vedhæfte dokumenter til siden og der kan vises et ubegrænset antal billeder til. Billeder bliver i øvrigt automatisk tilpasset, så deres størrelse kommer til at passe med pladsen på hjemmesiden - der skal altså ikke bruges billedbehandlingsprogram eller lignende.

Faciliteter i Beringparken 1

I beringparken 1 har vi følgende faciliteter:

Vaskerum og tørrekælder i hvert komplex. (tidsbestilling er påkrævet)

2 beboerrum med billard, dart og bordtennis

Mulighed for leje af:

- Forsamlingslokale (Bemærk: Ikke festlokale)

Varmemesterkontoret ved Charlie og Jimmy varetager bookning og udlejning af beboerrummet og gæsterummet. Ønsker man at booke lokalet henvender man sig på varmemesterkontoret i 255A imellem kl. 7:30 og 15:30 (mandag - torsdag) og 7:30 og 14:00 (fredag).

Beboerrum

Billardlokalerne kan benyttes hvis de er ledige
- Reglerne for brug af lokalerne skal overholdes
Forsamlingslokale
Pris: 200 kr. pr. dag (Kun i tidsrummet 08.00 - 22.00 )
- Op til 30 personer.

Lokalerne skal opryddes og rengøres efter brug. 

Husorden

Installationer:

Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til forsyning med lys, gas, vand og centralvarme.

I ejendommens W.C. skåle må kun benyttes toiletpapir. Der må ikke henkastes affald af nogen art, som kan forstoppe afløbene.

W.C. skålene samt diverse afløb ved vaskene og andre steder må ikke renses med saltsyre eller andre ætsende midler. Dersom cisternen bliver utæt, skal dette straks meddeles til viceværten, således at vandspild undgås.

Skiltning:

Ved indflytning leverer foreningen de fornødne bogstaver til navneskilt. Enhver anden skiltning eller opklæbning på døren er forbudt.

Brug af maskiner og værktøj:

Støjende maskiner og værktøj må ikke benyttes efter kl. 20.00 og inden kl. 08.00.

Rygning - Ikke tilladt på indendørs fællesarealer:

Alle andelshavere/beboere skal overholde et generelt forbud mod rygning på alle indendørs fællesarealer, dvs. i hele kælderen, på alle opgange, endvidere i de enkelte beboeres lofts- og kælderrum samt i Vaske- og tørrerum.

Musik:

Al musik skal spilles med fornøden hensyntagen til de øvrige lejligheders beboere.

Fodring af dyr:

Det er på grund af rottefare strengt forbudt at udkaste eller henlægge dyre- og fuglefoder på ejendommens arealer. 2

Husdyr:

Hunde og katte må ikke anskaffes eller holdes uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Tilladelsen tilbagekaldes, hvis de i tilladelsen givne betingelser ikke overholdes. Hunde skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens arealer.

Trapper og område:

Rengøring af trapper og kældre påhviler foreningen. Finder der unødvendig forurening af kældre, trappegange og område sted, må den nødvendige rengøring foretages af den eller de beboere, som har givet anledning til og har ansvaret for forureningen.

På trapper og i opgange må ikke hensættes cykler, barnevogne eller andet, som kan være til gene for beboerne.

Det er forbudt at lege, spring og støje i opgange og kældre.

Knallert-, cykel- og automobilkørsel på ejendommens græsplæner og flisegange er forbudt.

Det er forbudt at benytte rulleskøjter i opgange og kældre.

Aktivitetsrum 251A kld./259 A kld.:

Efterlad venligst rummene som du selv ønsker at forefinde dem. (rengjorte)

Regler forefindes i rummet og disse skal overholdes.

Boldspil:

Al boldspil på ejendommens arealer er forbudt, dog kan det tillades at mindre børn (indtil 9 år) må spille bold på foreningens grønne områder.

Opsigelse/salg af lejlighed:

Ønsker en andelshaver/lejer at fraflytte sin lejlighed, skal dette meddeles til formanden. Der går normalt 2 måneder før ny overdragelse er afsluttet. Vurderingssalær deles ligeligt med ind- og fraflytter. Obligatorisk elsyn betales af fraflytter. Eventuelle mangler eller fejl skal udbedres inden overdragelse.

Klager:

Eventuelle klager over andelshavere og lejere, som ikke overholder andelsboligforeningens husorden, sendes skriftligt til foreningens bestyrelse. Anonyme klager og henvendelser vil ikke blive taget til følge. 3

Antenner:

Ejendommen er tilsluttet et fællesantenneanlæg, og ingen beboere må foretage ændringer eller reparationer på det eksisterende materiale/anlæg. Kontingent til anlægget betales over huslejen. Opsætning af private radio/TV-antenner er ikke tilladt.

Installationer:

Installationer der medfører arbejde på ejendommens facader eller ydervægge skal udføres i samråd med viceværten.

Brug af lejlighed:

Ejendommene er beboelsesejendomme, hvorfor enhver form for industri og erhverv i lejlighederne er forbudt – herfra dog undtaget lettere hjemmearbejde.

Skraldehuse:

Sorteret affald (køkkenaffald og aviser/papir) – forsvarligt indpakket – skal lægges i de til formålet opsatte affaldscontainere, medens storskrald (indbo, papkasser m.m.) skal henlægges i de hertil opstillede containere på Schradersvej. Glas og flasker skal henkastes i de af kommunen opsatte flaskecontainere.

Vaske- og tørrerum:

Vaske- og tørrerum må kun benyttes af ejendommens beboere. Vasketurene bør nøje overholdes, således at klager undgås. Vaskerum, vaskemaskiner, centrifuger og tørretumblere skal efterlades i forsvarlig rengjort stand. Eventuelle fejl ved maskinerne skal omgående meddeles til viceværten. Vinduer og altaner må ikke benyttes som tørreplads. Vaskerum må kun benyttes fra kl. 06.00 til kl. 21.00. Tørrerum og tørreplads skal tømmes hurtigst muligt for at give plads til de efterfølgende brugere. "Rygning forbudt" i alle vaske- og tørrerum skal respekteres af alle ejendommens beboere.

Parkering:

Cykler og knallerter skal hensættes i cykelkældre eller i de på området hertil opstillede cykelstativer. Barnevogne henvises ligeledes til cykelkældre. 4

Reglement for hvad andelshaver selv skal vedligeholde eller udbedre:

1. Vandhaner og pakninger

2. Gashaner

3. Låse, dørgreb og nøgler

4. Elmålere, HFI-anlæg, afbrydere samt installationer fra lampeudtag.

5. Gulve og dørtrin.

6. Hvidtning,, tapetsering og maling

7. Småhuller og revner i loft og vægge.

8. Vandskader forvoldt ved uforsigtighed.

9. Skader på hovedinstallationer forvoldt ved uforsigtighed.

10. Defekte og ituslåede W.C.-kummer, vaskekummer og badekar.

11. Skader forvoldt på trapper og andre steder i og på ejendommene.

12. De på området opstillede griller skal rengøres efter brug.

Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med alle offentlige foreskrifter.

Alle former for ulovlige installationer og hærværk på foreningens ejendomme og installationer vil medføre erstatningskrav. 5

Reglement for hvad andelsboligforeningen dækker af reparationer:

1. Al rørinstallation i forbindelse med vand-, varme- og gasanlæg.

2. Vandskade som følge af rørsprængninger og utætheder ved tagene.

3. El-hovedinstallation frem til måler, mellem måler og lampeudtag/afbrydere.

4. Større revner i vægge og lofter, der er fremkommet ved forskydning i selve bygningen.

De i pkt. 1 og 3 nævnte installationer tilhører foreningen og ændringer i disse må kun ske med foreningens tilladelse.